D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_51_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Béldy Ákos
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Béldy Ákos
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dunky fivérek fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 47. sz. (1897. november 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Béldi Ákos (1846-1932)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Béldy Ákos
Dunky fivérek fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Uzoni gróf Béldy Ákos, az EMKE új elnöke, régi fényes múltú székely család ivadéka. Ősapái a nemzet történelmében jelentős szerepet vittek. Hunyadi János alatt ott harczoltak a Vaskapunál, s a harcz mezején ép úgy, mint a békés munka terén el nem évülő érdemeket szereztek. Gróf Béldy Ákos 1846 deczember 19-én született. Atyja, Ferencz, ki Erdély társadalmában általános népszerűségnek örvendett, a leggondosabb nevelésben részesítette gyermekeit de korán elhalván, a családfői gondokat fiára, Ákosra hagyta, ki jogi tanulmányai végeztével haza tért és nagy buzgalommal dolgozott azon, hogy birtokait mintagazdaságokká tegye.
A közügyek terén mint megyei bizottsági tag vonta magára a komoly gondolkozásúak figyelmét, kik csakhamar fölismerték benne a lelkiismeretes, megfontoltan cselekvő férfit, így történt, hogy tekintélye gyorsan emelkedett, úgy, hogy mikor báró Jósika Sámuel, most a király oldala melletti miniszter, Kolozsmegye és Kolozsvár város főispáni állásáról lemondott, a kormány a közóhajtásnak tett eleget azzal, hogy e kettős főispáni méltóságra gróf Béldy Ákost nevezte ki. Csaknem tiz éve annak, hogy Béldy gróf a két törvényhatóság élén áll s ez alatt rokonszenves egyénisége, páratlan, igazságos eljárása nagy népszerűséget biztosítottak számára.
Gróf Béldy Ákos a főrendiháznak is örökös tagja, hol minden fontosabb ügy tárgyalásában részt vesz azzal a szabadelvű fölfogással, mely őt minden közéleti tevékenységében jellemzi. Két évig intendánsa volt a kolozsvári nemzeti színháznak, mely az ő kormányzásának rövid idejét szebb napjai közé számítja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. november 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek : Gróf Béldy Ákos, Kolozsmegye főispánja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 637x1069 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna