D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0745a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az újkor vadászfegyverei
B e s o r o l á s i   c í m : Újkor vadászfegyverei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : J. P. Sauer és fia cég legújabb kakasnélküli puskája
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : puska
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az újkor vadászfegyverei
J. P. Sauer és fia cég legújabb kakasnélküli puskája
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Amint már fennebb is említettük, az utóbbi időben kezdik elhagyni az éppen leírt önfelhuzó rendszert s inkább az egyszerűbb oldalszerszámú rendszer felé fordulnak. Egy ilyen oldalszerszámmal ellátott puska külső alakja a 101. ábrán látható, mely a J. P. Sauer és fia suhli cég gyártmánya. Mint a rajzból látható, perkussziós, visszaugró szerszám, csakhogy a diófog és a roppantó megfelelő rovása más alakú és előre van helyezve. Ezen szerkezet céljáról-és előnyeiről a Sauer-féle önfelhuzó háromcsövű puskánál lesz szó, itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a szerszámok a závárvasba vannak beágyazva és így a szerszám csavar kivevése által azonnal levehetők. Ezenkívül nagy előnye, hogy e závárvas nincs elgyengítve, mint a ravaszlemezeken elhelyezett szerszámoknál s ennélfogva úgy a závárzat, mint maga a puska is tartósságban nyer.
Háromszoros závárzattal és az agy nyakán önműködő biztosítéki zárkészülékkel van ellátva s mely által a szerszám csakis az esetben működik, ha ezen biztosítéki zárt előretoljuk, azonkívül a szerszámlemez mindkét oldalán önműködő jelzőmutató van alkalmazva."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13100/13111/pdf/13111_4.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az újkor vadászfegyverei : Legújabb J. P. Sauer és fia cég által készített kakasnélküli szerszám
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1574x650 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna