D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun1_14.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ferenc Ferdinánd
B e s o r o l á s i   c í m : Ferenc Ferdinánd
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ferenc Ferdinánd (Magyarország: trónörökös) (1863-1914)
V I A F I d : 50016762
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferenc Ferdinánd Habsburg főherceg, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse. I. Ferenc József császár és király testvérének, Károly Lajos főhercegnek (1833-1896) és Mária Annunciáta olasz hercegnőnek a fia. 1878-ban avatták hadnaggyá, 1894-95-ben a 38. gyalogdandár parancsnoka volt. Rudolf trónörökös (1858-1889) és apja halála után, 1896-ban a Monarchia trónörököse lett. 1899-ben lovassági tábornokká nevezték ki. 1900-ban rangon aluli házasságot kötött Chotek Zsófia grófnővel. 1906-tól foglalkozott komolyabban a politikával. A dualista rendszerben a magyar befolyás visszaszorítására, a többi nemzetiség jogainak kiszélesítésére törekedett. Főként a hadseregre támaszkodva, a nemzetiségeket egymás ellen kijátszva, erősen központosított, trialista szerkezetűvé kívánta a Monarchiát átalakítani. Magyar bizalmasa, Kristóffy József politikus (1857-1928) a titkos választójog bevezetésére kívánta rávenni, sikertelenül. 1914 júniusban egy hadgyakorlat megtekintésére Bosznia-Hercegovinába utazott, ahol 1914. június 28-án Gavrilo Princip boszniai szerb diák (1894-1918) a gépkocsiban utazó Ferenc Ferdinándot feleségével együtt Szarajevóban agyonlőtte. Meggyilkolása ürügyet szolgáltatott a Szerbia elleni hadüzenethez - 1914. július 28. -, az I. világháború kirobbantásához. (Larousse 1991.1k.848 o., Révai Nl.7k.415 o.MNL.7k.884 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferenc Ferdinánd, néhai trónörökösünk
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 642x811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn