D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : cifraszur_0028.jpg
C Í M 
F ő c í m : Legény nyakas szűrben
B e s o r o l á s i   c í m : Legény nyakas szűrben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bűdszentmihály, Szabolcs m.
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A szűr Vámos József tiszapolgári szűrszabó műhelyéből, 1896. N. M.
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Richter
U t ó n é v : Aurél
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1957
V I A F I d : 261445319
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A cifraszűr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A cifraszűr
S z e r z ő : Györffy István
M e g j e l e n é s : Budapest : Kertész Ny., 1930
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Folklorisztika
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szabás-varrás, kézimunka
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : cifraszűr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szűrhímzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfiruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Büdszentmihály
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1896
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szabolcs vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Legény nyakas szűrben. Bűdszentmihály, Szabolcs m. A szűr Vámos József tiszapolgári szűrszabó műhelyéből, 1896. N. M.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szűröknek újabb, a 70-es-80-as években divatba jött formája az ú. n. nyakas szűr, mely főleg Hajdú, Bihar és Kolozs megye polgársága (= földmívelő népe), továbbá Bihar megye pásztorsága közt dívik. Ennek szabása már görbevonalú. A nyakas szűr eleje teljesen összeér, nem úgy, mint a nyakatlané. Válla rézsútosan vágott, míg a nyakatlan szűr vállán semmi vágás nincs. A nyakas szűr kerek nyaknyílására felálló nyakat varrnak. Voltaképen anyak szabása és varrása úgy történik, mint általában a régi katonai egyenruhákon vagy a magyar ruhákon. Az utóbbi időben már olyan nyakas szűröket is csináltak, amelyeknek az eleje nem volt kihajtós, vagy kétszeres, hanem az egyszeres elejen egy felülről lefutó szegéssel utánozták a kihajtást. Az ilyen szűrt vakszűrnek nevezik."
Forrás: Györffy István: A cifraszűr (18. p.)
https://mek.oszk.hu/13100/13169/pdf/13169_1.pdf
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Györffy István: A cifraszűr
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar néprajzi lexikon : szűr
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Férfi cifraszűrben : Karcag
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1183x2295 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes