D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : cifraszur_0258.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyakas cifraszűr, Debrecen
B e s o r o l á s i   c í m : Nyakas cifraszűr, Debrecen
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : V. A debreceni és hajdúsági cifraszűr
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-02-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A cifraszűr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A cifraszűr
S z e r z ő : Györffy István
M e g j e l e n é s : Budapest : Kertész Ny., 1930
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szabás-varrás, kézimunka
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Kézműipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cifraszűr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szűrhímzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi textilművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 113. ábra. Nyakas cifraszűr, Debrecen.
Malatinszky Ferenc műhelyéből.
V. A debreceni és hajdúsági cifraszűr
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Öreg debreceni szűrszabók vallomása szerint a szűrcifrázás Veszprémből jött volna Debrecenbe. Annyi bizonyos, hogy 1843-1844 táján kezdődött, mert szerző nagyatyja - aki karcagi szűrszabó volt - ez években azért jött Debrecenbe, hogy az itt ekkor divatbajött hímzést megtanulja, mivel ekkor már a Nagykunságon is kezdették rendelni a cifraszűröket s ott még senki sem tudta hímezni. A hímzés azonban csak lassan terjedt a debreceni szűrön. Kezdetben a vállára, a csipke mellé raktak egy kevés vállvirágot, aztán az aszaj és pálha közé, majd a felhasítás fölé is került egy kis virág. Az igazi debreceni cifraszűr ezzel a három hímzésfolttal született és ezzel is halt meg, mert a gallér sarkait, a feleresztések közeit s általában a szűr alját Debrecenben sohasem hímezték. A nyakas szűröknél a gallér felső, nyaki részének hímzése nem egyéb, mint a vállvirág tovább terjedése, mely elül az elej végig hímzésében is megnyilatkozott. A hímzés tovább terjedése a szűr oldalán úgy történt, hogy az aszaj egyre szélesebb lett, majd kettőt iktattak a szűr oldalába ezután a virágozás tovább terjedt az aszaj felső és alsó szélén a pálhára, illetőleg az oldalra. Végül csaknem teljesen behímezték a szűr oldalát a hónaljtól egészen a szűr aljáig. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13100/13169/pdf/13169_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Györffy István: A cifraszűr
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Régi nyakas cifraszűr, Debrecen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 706x1387 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna