D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 681_792_pix_oldal_28_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A clevelandi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye
B e s o r o l á s i   c í m : Clevelandi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 44. sz. (1902. november 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Cleveland (Egyesült Államok, Ohio)
G e o N a m e s I d : 5150529
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A clevelandi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye
(Középen áll a szónoki asztalnál Johnson, Cleveland polgármestere, tőle jobbra Cerri olasz,konzul ül, mellette Perczel Lajos a szoborbizottság elnöke áll mögötte Zseni József, a kettő között Black C. József az emlékünnep elnöke. A polgármestertől balra Csutoros Elek clevelandi ref. lelkész áll előtte Nash, Ohio állam kormányzója ül, utána balra Hanna szenátor és James Barnett tábornok ül.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sok ezer emberből állott a hatalmas menet, mely a leleplezésre rendezett sorokban megindult, közte díszruhás magyarok lóháton, fehérbe öltözött leányok, amerikai előkelőségek nagyszámú kocsikon, számtalan egyesület zászlóik alatt, köztük öt olasz egylet s a német veteránok csapata. Szólott a zene mindenütt, zengett a magyar és amerikai himnusz.
A szobornál Perczel Lajos megnyitó beszéde után az agg James Barnett amerikai tábornok szólott a közönséghez, lelkesen magasztalván Kossuthot s boldognak mondta magát, hogy valaha ő is hallotta a magyar nemzet eme nagy fiát szónokolni. Azután Charles P. Salen, a közmunkák igazgatója üdvözölte Cleveland város nevében az egybegyűlteket, mire az egyik zenekar játéka után Ch. F. Thwing, az egyetem nagyhírű igazgatója tartott lelkes beszédet. Azt mondotta a többi között, hogy a magyar himnusz szavait nem értette ugyan, de látta, hogy köny szökött a magyarok szemébe.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. november 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Róna József, Barna Hugó: Kossuth szobrának leleplező ünnepélye Miskolczon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek , Köllő Miklós: A Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye Maros-Vásárhelyt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2263x1550 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna