D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_22_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egyiptomi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Egyiptomi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A magyarok társasága a "Czarina" hajón Kréta sziget és Alexandria között
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 3. sz. (1903. január 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egyiptomi képek
A magyarok társasága a "Czarina" hajón Kréta sziget és Alexandria között.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyiptom is szükségét látta, hogy a művelt nyugat orvosait meghívja egy nemzetközi orvosi kongresszusra, mely különösen az által gyakorolt vonzó erőt, mivel legelőször volt alkalmuk az európai szaktudósoknak a Kelet s a gyarmatok különleges betegségeit nagyobb csoportban tanulmányozhatni. Magyarországból 25-en mentünk, tehát igen jelentékeny számarányban s nemzeti különállásunkat e kongresszuson is fentartottuk.
E magyar társaság nagy része deczember 10-én indult el a "Czarina"; nevű orosz hajón Konstantinápolyból Alexandriába. A "Czarina"; mély járatú jó hajó, -; bár az idő r6sz volt s erős éjszaki szél fújt, csak kevéssé himbálózott.
E társaságban részt vettek: dr. Magyarevics Mladen, fővárosi tiszti főorvos-helyettes, dr. Thegze Lajos gödöllői palotaorvos, dr. Szenger Budapestről, dr. Hudomel Budapestről Arankaleányával, ki mindvégig a magyar társaság jó kedvű, bájos háziasszonya volt, dr. Berzsenyi Jenő Vasmegyéből, dr. Balika Budapestről, Prichradny Oszkár Lőcséről, dr. Cserba úr és neje Újpestről, Stern úr és neje Nyíregyházáról. Franki Rikhárd stb. és e sorok írója.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. január 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Balika: Egyiptomi képek: Magyarok csoportja piramisoknál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1262x1012 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna