D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_39_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Deák Ferencz és Vörösmarty Mihály látogatása emlékére emléktáblával megjelölt ház és környezete a koloszvári Mátyás-téren
B e s o r o l á s i   c í m : Deák Ferencz és Vörösmarty Mihály látogatása emlékére emléktáblával megjelölt ház és környezete a koloszvári Mátyás-téren
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 21. sz. (1903. május 24. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emléktábla-leleplezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1903
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Deák Ferencz és Vörösmarty Mihály látogatása emlékére emléktáblával megjelölt ház és környezete a kolozsvári Mátyás-téren.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vasárnap, május 17-ikén Kolozsvártt emléktáblát lepleztek le azon a Mátyás-tcri házon, melyben 1845 május 16-ikán az Erdélyben utazott Deák Ferencz és Vörösmarty Mihály megszálltak volt, mint gróf Kemény Samunak, az akkori ellenzék egyik kiváló tagjának, a ház tulajdonosának vendégei. Utazásuk főczélja az volt, hogy meglátogassák Zsibón báró Wesselényi Miklóst, innen rándultak át az erdélyi politikai mozgalmak központjába, Kolozsvárra.
Az emléktáblát a házra, mely jelenleg gróf Zichy Istvánnó tulajdona, az erdélyi irodalmi társaság kezdeményezésére készíttették, leleplezésére nagy és lelkes közönség gyűlt össze a fellobogózott Mátyás-téren.
Az emléktáblán a következő felirat olvasható:
Ennek a háznak erkélyéről szólott
DEÁK FERENCZ és VÖRÖSMARTY MIHÁLY
a fáklyásmenetben tisztelgő ifjúsághoz 1845 május 16-án.
Megjelölte az ERDÉLYI IRODALMI TÁRSASÁG
kegyelete
1903 május 17-én.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. május 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kolozsvár : Mátyás király-tér
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: Kolozsvári képek Mátyás király-tér a Bánffy-házzal és a Szent Mihály-templommal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1483x1058 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna