D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 709_812_pix_Oldal_38_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erkel Ferencz síremlékének leleplezése
B e s o r o l á s i   c í m : Erkel Ferencz síremlékének leleplezése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Máder Raoul operaházi igazgató beszédet mond a siremlék előtt
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 46. sz. (1904. november 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : beszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Máder Rezső (1856-1940)
V I A F I d : 40477815
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Fiumei úti Sírkert
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1904. november 7.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erkel Ferencz síremlékének leleplezése. - Jelfy Gyula fényképe után.
Máder Raoul operaházi igazgató beszédet mond a siremlék előtt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az emlék Kallós Ede szobrász és Márkus Géza műépítész mély hatású, sokat kifejező alkotása, mely eltér a síremlékek megszokott formájától. Fölfelé keskenyedő, építészetileg szépen képzett nagy kőlapba bronz dombormű van illesztve. A dombormű egy éneklő fiatal leány alakját mutatja. A kezében tartott kottás könyvből látni, hogy nem népies, hanem műzenére nyíltak meg ajkai, a mint a szomorúfűz alatt mereng. A háttérben elmosódó folyó s az apró házak a "Bánk bán" opera tiszaparti jelenetére emlékeztetnek. A bronzkép fölött a párkányon lecsüggesztett fejű sfinx áll. A sfinx fölött van bevésve az "Isten áldd meg a magyart" himnusz két első taktusa; alatta pedig az "Erkel Ferencz" név.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. november 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: Erkel Ferencz síremlékének leleplezése : Az Erkel-család tagjai a sir körül. A családtagok mellett jobbról Kallós Ede szobrász, Kerner István operaházi karnagy és Metz Albert operaházi tag állanak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1585x1178 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna