D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_102b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szarvassy György százados, a híres vívó
B e s o r o l á s i   c í m : Szarvassy György százados, a híres vívó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-09-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hősök
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hősök : 1914-1916
S z e r z ő : szerk. Tábori Kornél
M e g j e l e n é s : Budapest : Pesti Napló, [1916]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : első világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szarvassy György (1871-1914)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vívás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hősiesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914-1918
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szarvassy György százados,
a híres vívó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szarvassy György százados, vívó. 1890-91-ben egyéves önkéntes csapatszolgálatot teljesít Budapesten, később tartalékos tisztiiskolát végzett Pljevjlában. 1892. január 1-től tartalékos hadnagy. 1892. november 1-jén vették fel hivatásos állományba. 1895 és 1897 között a bécsújhelyi cs. és kir. Katonai Vívó és Tornatanár Tanfolyam hallgatója. 1897. november 1-től főhadnagy. 1897 és 1900 között a bécsi cs. és kir. gyalogsági hadapródiskola, magyar nyelv és vívótanára lett. 1901 és 1905 között a budapesti cs. és kir. 39. gyalogezredben szolgált századtisztként és tartalék zászlóaljparancsnokként. 1906-1907 között Piliscsabán szolgált lőtérparancsnokként. Ezután újra századszolgálatot látott el. 1908-ban nevezték ki századossá. Ő volt az első olyan tiszt, aki szerepelt az olimpiai játékokon, még ha a közös hadsereg tisztjeként indult is. Az 1900. évi olimpián Párizsban vett részt vívóként. A tőr előselejtezőjén esett ki. 1914. október 23-án, az első világháború egyik csatájában esett el. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. (Forrás: magyarszablya.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Major Ödön kapitány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x1224 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn