D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0100.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068700/068702/0100_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Lajos holttestének megtalálása
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Lajos holttestének megtalálása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XVI.) - Mohácsi csata - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Székely
U t ó n é v : Bertalan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1835-1910
V I A F I d : 53087889
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1976
S o r o z a t : 1976. Festmények (XVI.) - Mohácsi csata - blokk
T e c h n i k a : mélynyomás, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : halott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lajos (Magyarország: király), II. (1506-1526)
V I A F I d : 58988207
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1976
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1976. FESTMÉNY (XVI.) - MOHÁCSI CSATA - BLOKK
A mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából
Mélyny. 12: 12 1/4 K. fog.
T.: Vertel József (keret)
Á 1976. aug. 27. -1976. dec. 31.
PM 278 349 fog. számozott. 5 522 számozott
Székely Bertalan (1835-1910): II. Lajos holttestének megtalálása
3125 BI 120 3134 20 Ft 300,- 300,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Székely Bertalan magyar festő. Első mestere Simó Ferenc kolozsvári rajztanár volt. A bécsi Polytechnikumban tanult, majd a Művészeti Akadémián Karl Rahl osztrák festő, Peter Johann Geiger és Ferdinand Georg Waldmüller tanítványa volt 1851-55 között. 1855-ben a család szűkös anyagi helyzete miatt visszatért Erdélybe, ahol egy ideig vándor piktorként portrékat, cégéreket festett, és itt készültek későbbi műveinek - II. Lajos, Egri nők stb. - első vázlatai. 1857-ben a csehországi Aichelburg-családnál kapott munkát. 1859-től a müncheni akadémián tanult. Abban az évben még főleg romantikus illusztráció jellegű sorozata látott napvilágot. Korai alkotásai közük kiemelkedik fiatalkori Önarcképe. Ugyanekkor fejezte be első történeti kompozícióját, II. Lajos holttestének megtalálását. A romantika és az akadémizmus stílusjegyeit ötvözte művészetében. 1861-ben készült a Dobozi és hitvese című festménye, mellyel visszafogottabb jelenetet örökített meg. 1863-ban visszatért Münchenbe, ahol hivatalos megrendelésre készítette VII. Károly menekülése című képét. Ennek sikere után a bajor kormány ösztöndíjával Franciaországban és Hollandiában tett egy körutat. 1864-ben végleg hazatért. Híres műve az Egri nők 1867-ben készült. Az 1870-es években alkotta nagy történelmi festményeit, mint a Mohács, V. László és Czillei, Thököly Imre búcsúja stb. Az 1880-90-es években nyári lakhelyén, Szadán festette tájképeinek legjobb darabjait. Egyetemes tudású, állandóan művészetébe mélyedő, kísérletező, modern, öntudatos lélek volt. Festett arcképeket, oltárképeket, zsánerképeket, freskókat, aktokat, táj képeket, mennyezet-vázlatokat. Pályájának második felében a régi nagy mesterekhez hasonlóan fáradozott a festői technika tökéletesítésén. Életében számos tanítványa, de kevés megértője volt. (Műv.L.1968.4k.418 o.,Larousse 1994.3k.702 o., MNL.16k.572 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása Székely Bertalan festményén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1972x1949 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn