D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 005.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068800/068858/005_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szt. János evangélista
B e s o r o l á s i   c í m : Szt. János evangélista
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (VII.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Van Dyck
U t ó n é v : Anthony
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1599-1641
V I A F I d : 17231738
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bokros
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1891-1974
V I A F I d : 121423903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1969
S o r o z a t : 1969. Festmények (VII.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : János (apostol)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1969
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1970
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1969. FESTMÉNYEK (VII.)
Németalföldi festők művei a Szépművészeti Múzeumból.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
T.: Bokros Ferenc (keret)
Névérték: 40 f
Á 1969. dec. 2.-1970. dec. 31.
PM 627 227 fog. 6 813
2588 2555 40 f A. Van Dyck (1599-1641): Szt.János evangélista 10,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sir Anthonis van Dyck flamand festő. Pályafutását csodagyerekként kezdte. Hendrick van Balen (1575-1632) tanítványa volt, igazi mestere azonban Pieter Pauwel Rubens lett, akinél 1618-20-ban segédként dolgozott. Festményeiben mestere elveit követve, alakjait a mozdulatok szépségével, finom kecsességével ruházta fel, mint pl. a Keresztelő Szent János és János evangélista című festményén. 1620-21-ben I. Jakab (ur. 1603-25) angol királyi udvarában eltöltött időszakában alakult ki a közvetlenséget az intimitást, az érzelmi vonzásokat hangsúlyozó festői látásmódja, mely a Családi portréjáról leolvasható. Nagy hatással voltak rá az olaszok, Giorgione, Vecellio Tiziano, kiknek műveit olasz útja alkalmával tanulmányozta. Hatásukra portréival aratott nagy sikereket. Néhány Genovai arisztokratáról készült portréján erőteljes colorit és érett festőiség uralkodik. 1632-ben I. Károly angol király (ur. 1625-1649) meghívta udvari festőjének. Számos portrét készített a királyról és közvetlen környezetéről. Így az I. Károly vadászaton, I. Károly gyermekei, A királyné képmása, Mary Ruthwen stb. Arcképein újszerű volt pszichológiai megfigyeléseinek felhasználása, az ábrázolt jellemzésében. Modelljeit rendszerint nem statikusan, hanem valamely mozdulat vagy cselekvés közben ábrázolta. Megrendelőit vonzotta elegáns előadása s az a készsége, hogy ábrázoltjait hallatlanul előkelően, jó tulajdonságaikat hangsúlyozva jelenítette meg. Művészetének kisebb részét bibliai és mitologikus kompozíciók teszik ki, melyekben Rubens hatása érvényesül, annak erőteljes érzékisége, áradása nélkül sokkal lágyabb, enyhén szentimentális hangvételben. Igazi területe az arcképfestés volt és mint ilyet a mai napig mint a művészettörténet egyik legnagyobbját tartják számon. Ő maga is mint ünnepelt udvari festő igen előkelő módon élt. Rubens halála után fejedelemként tért haza, hogy annak örökét átvegye. Dicsőségvágya és költséges életmódja ösztönözték, hogy minden megrendelést elvállaljon. Ezért később segédei festették a ruhákat, a kezek állandó modell után készültek. Maga a mester csak az utolsó simításokat végezte a festményeken. így a korábbi legértékesebb tulajdonsága a pszichológiai megfigyelés elsikkadt és csak bravúros, rutinos festésmódja érvényesült. Tanítványai és metszői segítségével készítette híres Ikonográfiáját, nevezetes kortársai arcképsorozatát. Dyck alakította ki az úgynevezett társasági arckép típusát, mely nem csak a követőire és kortársaira volt igen nagy hatással, hanem szinte napjainkig tovább él. Portréfestészete hosszú időre meghatározta az angol arcképfestészet fejlődését. Az angol királytól - megelégedése jeléül - lovagi címet kapott, és a londoni Szent Pál székesegyházban temették el. (Műv.L.1965.1k.578 o., MNL.6k.884 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : János evangélista, katolikus körökben Evangélista Szent János a tizenkét apostol egyike. Az evangélium úgy emlegeti, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett. A tanítványok közt a legfiatalabb, és a tizenkettő közül az egyetlen olyan, aki nem vértanúhalált halt. A negyedik evangélium, három apostoli levél és a hagyomány szerint a Jelenések könyvének szerzője. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Van Dyck: Krisztus halála a képzőművészetben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1052x1365 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn