D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 041.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/069000/069013/041_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rudas László
B e s o r o l á s i   c í m : Rudas László
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Widerkomm
U t ó n é v : Ervin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1985
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rudas László (1885-1950)
V I A F I d : 912476
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1985
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1986
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1985. RUDAS LÁSZLÓ
Rudas L. (1885-1950) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 1/4:11 1/4 F. fog.
T.: Widerkomm Ervin
Á 1985. febr. 21.-1986. márc. 1.
P 882 300 fog. 4 700
3696 3741 2 Ft Portré 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rudas László magyar politikus, filozófus. Tizenkilenc évesen tanításból tartotta fenn magát és biztosította egyetemi tanulási lehetőségét. A budapesti egyetemen latin-magyar-filozófia szakos oklevelet szerzett. 1905-ben belépett a Magyar Szociáldemokrala Pártba. Rövid ideig a Népszava munkatársa volt. 1918 őszén a Magyar Kommunista Párt egyik alapítója és első Központi Bizottsági tagja volt. 1918-19-ben a Vörös újságnak volt szerkesztőbizottsági tagja és vezércikkeinek jó részét Ő írta. 1919 tavaszán részt vett Moszkvában a Komintern alakuló kongresszusán. A Tanácsköztársaság bukása után emigrációba kényszerült. Bécsbe menekült, ahol az osztrák hatóságok internálták. Németország, Olaszország után 1922-ben Moszkvába költözött, ahol a Lenin Iskolán történelmet, filozófiát és politikai gazdaságtant tanított. Közben számtalan elméleti cikke, kiadványa jelent meg. 1943-tól a krasznogorszki antifasiszta iskola magyar tagozatának vezetője volt. 1945-ben tért haza hanyatló egészséggel. Debrecenben megszervezte a Magyar Kommunista Párt hathetes és három hónapos pártiskoláját. 1946 őszéig a Központi Pártiskolát vezette. 1948-tól a Központi Vezetőség tagja, és a Közgazdaságtudományi Egyetem első rektora volt. A dogmatikus marxizmus-leninizmus legismertebb magyarországi elméleti képviselőjeként volt ismert. Az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia a tagjai sorába választotta és 1949-ben Kossuth-díj első fokozatával tüntették ki. (Évfordulók '85., MNL.15k.667 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László: Rózsa Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 650x899 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn