D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 057.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/069100/069174/057_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ybl Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Ybl Miklós
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Évfordulók - események (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kékesi
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1919-1993
V I A F I d : 121419384
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1964
S o r o z a t : 1964. Évfordulók - események (II.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ybl Miklós (1814-1891)
V I A F I d : 62314292
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1964
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1964. ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK (II.)
Mélyny. 11 1/2 : 11 F. fog.
T.: Kékesi László
Névérték: 60 f
PM 470 000 fog. 3 283
2131 2029 1 Ft Ybl Miklós (1814-1891) Á1964. máj. 31 .-1964. dec. 31. 30,- 10,- 800,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ybl Miklós magyar építész. A bécsi politechnikumban végzett, utána 1832-től Pollack Mihály, majd id. Koch Henrik irodájában dolgozott. 1840-42-ben a müncheni akadémiára járt, majd hosszabb tanulmányutat tett Németországban és Itáliában. Hazatérése után társult Pollack Ágoston építésszel (1807-1872), mert nem vették fel a Pesti Építő Céhbe, így nem vállalhatott munkát. Keleti elemekkel vegyített romantikus román stílusú templomokat, pl. 1845-55 között a fóti plébánia-templomot, paplakot és az iskolaegyüttest, kastélyokat, pl. az ikervári Batthyány-kastélyt épített. Később az olasz reneszánsz stílus foglalkoztatta és nagyszerű neoreneszánsz épületeket alkotott. 1860-62 között a Budai Takarékpénztár palotáját, majd a Ganz mauzóleumot. Bérházak, paloták, templomok pl. a Bakáts-téri római katolikus plébánia-templom (1866-79), kastélyok mellett a Rác fürdő gőzfürdőjét, a margit-szigeti Margit-fürdőt (1868-70), a Vámházat (1870-74), a Várkert-bazárt (1874-1882). 1867-ben vette át az elhunyt Hild József (1789-1867) örökeként az addig klasszicista stílusban épülő Lipót-városi Szent István-bazilika építését, melyet szerkezetileg áttervezett és neoreneszánsz stílusban folytatott. Halála után a belső tér kialakítását Kauser József (1848-1919) fejezte be. Legszebb épülete a pompás Magyar Állami Operaház (1875-1884), melyet festői homlokzata, belső terei és pompás lépcsőháza miatt méltán sorolnak az európai eklektikus építészet kimagasló alkotásai közé. (Műv. L.1968.4k.758 o., Larousse 1994.3k.1148 o., MNL.18k.741 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Ybl Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1046x1040 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn