D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 065.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/069100/069182/065_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Madách Imre
B e s o r o l á s i   c í m : Madách Imre
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Évfordulók - események (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kékesi
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1919-1993
V I A F I d : 121419384
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1964
S o r o z a t : 1964. Évfordulók - események (II.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Madách Imre (1823-1864)
V I A F I d : 39420074
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1964
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Madách Imre magyar drámaíró. Jogi oklevelének megszerzése után részt vett a Nógrád megyei reformkori mozgalmakban. A szabadságharc bukását nem csupán nemzeti, de családi tragédiák sorozataként is megélte. Kossuth titkárának bujtatásáért egyévi börtönbüntetést kapott, majd szabadulása után rendőri felügyelet alatt állt Pesten. Felesége, Fráter Erzsébet az 1845-ben kötött házasságát 1854-ben felbontotta, gyermekei nevelésének gondjait is vállalnia kellett. 1861-től országgyűlési képviselő, 1862-től a Kisfaludy Társaság tagja. Első költeményei 1839-ben jelentek meg. Életében kiadott egyetlen, Lantvirágok című verseskötete szerelmi ihletésű. Elsősorban drámaíróként jelentős. Először magyar történelmi tárgyú drámákat írt, mint pl. Nápolyi Endre, Csák végnapjai stb. A magyar nemzeti irodalom egyik legnagyobb alkotását Az ember tragédiája című 4140 soros drámai költeményét 1859. február 11-től 1860. március 26-ig írta és 1861 végén jelent meg Arany János gondozásában. Szinte enciklopédikus teljességgel építette be a drámába a kor csaknem minden jelentős természettudományos és filozófiai tételét. A 15 színből álló mű az emberiség sorsát kíséri végig. A műfajnak megfelelően bibliai jelenetek keretezik a történelmi színeket. A madách-i kérdés: van-e értelme, célja az emberi létnek, a történelemnek. A problémát erkölcsi szinten oldja fel, amikor a küzdésben és hitben látja az emberi cselekvés értelmét. A mű sikere meghozta számára az elismerést, de a színpadra állítását már nem érhette meg. A drámát 1883. szeptember 21-én mutatta be a Nemzeti Színház Paulay Ede (1836-1894) igazgatása idején és több mint 900 előadást ért meg. 18 idegen nyelvre lefordítva járja a világ színpadait a ma is aktuális témájával. A többi drámai művei közül kiemelkedik még a mai színpadon is sikert arató Mózes című alkotása, melyben a zsidó népet az egyiptomi szolgaságból Kánaán földjére vezető Mózes történetét írja le. (Larousse 1992.2k.751 o.,Új Magy.L.1961.4k.422 o., MNL.12k.348 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1964. ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK (II.)
Mélyny. 11 1/2 : 12 F. fog.
T.: Kékesi László
Névérték: 60 f
PM 470 000 fog. 3 283
2122 2022 60 f Madách Imre (1823-1864) Á 1964. máj. 3.-1964. dec. 31. 30,- 10,- 800,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Madách Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 628x802 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn