D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 497_620_pix_Oldal_67_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nagykőrösi főgimnáziumban 1859-ben érettségizettek 50 éves találkozója
B e s o r o l á s i   c í m : Nagykőrösi főgimnáziumban 1859-ben érettségizettek 50 éves találkozója
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 29. sz. (1909. július 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sigray Pál (1839-1925)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szarka Mihály (1832-1914)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ádám Kálmán (1841-1917)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Baky István (1842-1914)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Warga László (1840?-1914)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mezey Károly (?-1909)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1909
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nagykőrösi főgimnáziumban 1859-ben érettségizettek 50 éves találkozója.
Az első sorban Sigray Pál, Szarka Mihály (egykori tanáruk), Ádám Kálmán; a második sorban Mezey Károly, Baky István és dr. Warga László.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Öten élnek még azok közül, a kik 1854-ben tettek érettségit a nagykőrösi főgimnáziumban valamennyien a közélet valamely terén tisztelt helyet elfoglaló öreg urak: Ádám Kálmán esperes, Baki/ István esperes, Mezey Károly közjegyző, dr. Warga László fővárosi kerületi orvos és Sigray Pál, a pesti hazai első takarékpénztár igazgatója. Sőt még egyik volt tanáruk is él még: Szarka Mihály kir. tanácsos, most már nyugalomban élő matheseos-professzor. Ők hatan úgy jöttek össze az ötvenedik évfordulón, mint maradványai annak a nemzedéknek, melynek Arany János s a magyar irodalom annyi más jelese volt a tanára. A kedves összejövetel Sigray Pál vendégszerető házában folyt le lelkes, vidám, emlékezésekkel teljes hangulatban.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1909. július 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A nagykőrösi ref. gimnázium új épületének utczai homlokzata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1601x1383 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna