D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : borsszem_janko_1926_058.jpg
C Í M 
F ő c í m : Történelmi évfordulón
B e s o r o l á s i   c í m : Történelmi évfordulón
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Gömöri
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1902-1969
V I A F I d : 42114448
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba kerülés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Borsszem Jankó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Borsszem Jankó
S z e r z ő : szerk. Molnár Jenő
M e g j e l e n é s : 59. évf. 9. sz. (1926. április 4.)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyilkosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1926
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Történelmi évfordulón
375 előtt: Martinuzzi és Pallavicini, mai Bethlen és Pallavicini
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ennek az esztendőnek a végen 375 éve lesz, hogy Habsburg Ferdinand római császár parancsára lombardiai Pallavicini többedmagával megölte az egyik legnagyobb magyar állam férfit, az olaszból magyarrá lett Martinuzzi (Fráter) György bíborost. A történelem följegyzi, hogy arvul támadtak rá, miközben levelet írattak alá vele. III. Julius pápa fölmentő ítéletet hozott azzal a megokolással, hogy a gyilkosság "Krisztusban legkedvesebb fiunknak, Ferdinánd római császárnak parancsából" történt. A kortársak föl jegyzik, hogy a gyilkosság minden részese "gonoszul veszett el", viszont az erdélyi fejedelmek politikai mesterüknek tekintették Martinuzzit.
1551-ben ölték meg Martinuzzit és - most fordítsuk vidámra a dolgot, - 1926-ban ama bizonyos Pallavicini egyik kései utóda: örgróf Pallavicini György próbálkozik - politikai és erkölcsi halottá tenni Bethlen István grófot. Akkor az olasz Castaldo segédkezett az olasz-görög Pallavicininek, most a magyar Andrássy áll a háttérben. Egykorú kép nyomán készítette kitűnő rajzolónk a pendant-t, anélkül, hogy a tizenhatodik századbeli és a mai tények közt bárminő komoly párhuzamra gondolt volna. Csupán a helyzet és a nevek sajátos megismétlődése az, ami karikatúrára csábította. "
(Forrás: Borsszem Jankó, 1926. április 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gömöri Imre: Színház után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2346x2834 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna