D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 237_368_pix_Oldal_17_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az "Obsitos" előadása a Vigszinházban
B e s o r o l á s i   c í m : Obsitos előadása a Vigszinházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Százszorszép (Tapolczai): Piroska (Komái Berta): Tihamér (Sarkadi): Oh milyen, oh milyen finomak vagyunk ! (II. felvonás)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-06-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 13. sz. (1910. március 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Tapolczai Dezső (1866-1925)
V I A F I d : 121523344
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kornai Berta
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sarkadi Aladár (1874-1949)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1910
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az "Obsitos" előadása a Vigszinházban.
Százszorszép (Tapolczai): Piroska (Kornai Berta): Tihamér (Sarkadi): Oh milyen, oh milyen finomak vagyunk! (II. felvonás.).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... De most már fejest beleugróm az Obsitos cselekvényébe és elmondom, hogy a nemzetes asszony várja a tizenöt év óta Olaszországba került katona fiát (1851-1860) és midőn a háborúnak vége és az obsitosok mind hazatérnek, az egyikben fölismeri fiát, a ki nem meri kiábrándítani a szegény öregasszonyt, mert ő az, kit a csatatéren maradt fiú agóniájában megbízott, hogy anyjával közölje hősi halála hírét. Később mégis kitudódik az igazság, de a hírvivő közben beleszeretett a nemzetes asszony leányába és a darab így sírva-vígadva, magyarosan, végződhetik. (Hol van itt a kabarét? De hiszen mondtam, hogy ez csak betét! Ne tessék többé ilyet kérdezni!) Egy igen szép jelenete van a darabnak. Az egész falu együtt van és mindenki tudja már, hogy az obsitos nem a nemzetes asszony fia. Vádolják, hogy csalta az öreg asszonyt, szándékosan, hogy a leányt megkaparintsa magának. Az obsitos azt mondja: Én csaltam? No lássuk, kinek van szíve az igazságot megmondani neki, itt jő. És kilép a nemzetes asszony, fehér selyem ruhában, régi módi főkötővel, hogy minétet tánczoljon leánya eljegyzésének ünneplésére, (kit most kellene a szomszéd fiával eljegyezni). Ki merné ezt az anyát kiábrándítani ? A zene gyönyörű menuetre gyújt rá és az öreg asszony boldog mosolygással tánczra perdül.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. március 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az "Obsitos" előadása a Vigszinházban: Malcsika (Sz. Varsányi Irén): Olvassa Becirker úr, itt az obsitja (II felvonás)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1604x1148 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna