D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0353_0472_pix_Oldal_16_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi rutén templomi festmények
B e s o r o l á s i   c í m : Régi rutén templomi festmények
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pokol a rutének képzelete szerint
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A pokol
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 19. sz. (1911. május 7.)
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Néphit, természeti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruszinok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pokol
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Máramaros
G e o N a m e s I d : 673887
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ung vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Régi rutén templomi festmények
A pokol a rutének képzelete szerint (az alsó sarkon a pokol torka). A XVII. századi templom-festmény Máramarosban.
A pokol (középen az ördög hátán a földesúr, a másik ördögön ispánja). A XVII. századi templom-festmény Ungból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... Régi hitüknek vannak azonban művészettörténeti maradványai is. Ilyenek az igazán jellemző pokolképek, a melyekből az éjszaki rutének fatemplomaiban még elég van. Kéthárom méter hosszú, egymás mellé csapozott deszkára festett képek ezek, a melyek a betű­ tudatlan ruténnak a bibliát és az erkölcstant szemléltetőleg magyarázták. Tehát Comenius nélkül is rájött a rutén, hogy képekben tanítsa a bűnök bűnhödését és egyéb parancsolatokat. A jobbágy világból származó XVII. szá­zadbeli ilyen képek élénken mutatják, hogyan vigasztalódott a szegénység legalább azzal, hogy földesurát, vagy a szolgabírót forró szurkos kádba meríti az ördög. Mert a képen levő föliratok nyilván erről beszélnek. Főalakja ennek a szemléltető erkölcstannak a tátott szájú sárkány, a melybe az ördögök a névszerint is megnevezett bűnök elkövetőit betalicskázzák. Az elköltözött lelkek megmérlegelődnek, de az igaz lélek egymagában is lebillenti a serpenyőt, noha a másik tányérba malomkövekkel súlyosbított ördögök is kapaszkodnak. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. május 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabadhegyi Mihály: Rutén falvak Máramaros vármegyében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1215x1628 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna