D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0345_0464_pix_Oldal_28_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Bach-korszakbeli állami tisztviselők számára készült egyenruhák
B e s o r o l á s i   c í m : Bach-korszakbeli állami tisztviselők számára készült egyenruhák
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egykorú hivatalos kőnyomat után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 21. sz. (1913. május 25.)
T e c h n i k a : kőnyomat
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyenruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1850-1859
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Bach-korszakbeli állami tisztviselők számára készült egyenruhák. - Egykorú hivatalos kőnyomat után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A képen ábrázolt ruhát az ötvenes esztendők utolsóiban viselték a megyei, állami tisztviselők egészen az októberi diplomáig, a mikor gróf Károlyi István 1800 november Sejkén összehívta az első alkotmányos megyegyűlést, már hire-hamva sem volt a Bach kreálta ruháknak, nyomtalanul eltűntek azok és ma csak elvétve akadni egy kardra, kalpagra.
Az egyenkabátnak - Attila-dolmánynak - elől egy hüvelyk átallányára mérsékelten kikerekített egyenes galléra van, dereka a csipőig nyúlik s kétsorú gombházakkal, melyek mindegyike 2-3 ujjnyira le van varrva, középen nyolcz arany vagy aranyozott domború gombbal kapcsoltatik össze, melyeken a császári kettős sas van kinyomva (a gombok azon módon, mint az elébbi magyar álladalmi tisztviselők hordozták) az Attila derékon alul az egyén magasságához képest 11 - 13 ujjnyi hosszú, a há­tulsó redők mindegyikében a zsebek belül alkalmazvák s kívül sujtásokkal jelöltetnek ki. Az ujjak a kézcsuklónál nyitvák s két vagy három kapocscsal ellátvák; a hajtókák színökre nézve a gallérhoz hasonlók s elől az osztályzatok szerint arany vagy selyem vitézkötéssel diszítvék.
A bélés sötétzöld s a szélek hosszában az osztályzatokhoz képest mindenütt arany (két és három osztályzat) vagy fekete selyemzsinór (VI. osztályzat) s oly gombkötő munka fut körül, mint a császári és királyi huszártiszteknél, valamint általában ezen polgári egyenruhánál minden zsinórzatnak ily idomúnak kell lenni. A többi szakaszok fölsorolják a tiszti fokozatok megjelölését, a mi a mostani rendőrtisztviselők egyenruháin látható rózsákhoz hasonlóan történt. Megemlíti az 5-ik §., hogy "egész díszkor derékra a szokott magyar öv jő" és a mente egész dísznél mindig huszá­rosán, panyókásan hordatik." Az öv teljesen olyan volt, mint a minőt ma a huszárok viselnek, zsinóros, magyaros. Ilyen volt a dísznadrág is, a 6-ik §. szerint "szűk, csizmábavaló, a dolmánynyal egyenlő zöldszinű gyapjú­szövetből készült, a külső oldalvarráson zsinórral.!) A "fekete kordován csizmák szárközépig érők s minden osztályzatoknál egyformák, egy negyedújjnyi aranyfonással szegvék, elől félhüvelyknyi aranyrózsácskával s rövid arany vagy aranyozott sarkantyúkkal."
A fövegviselettel a kunoknak akart tetszeni a Bach-rendszer. A kunoknak, mint tudva van, bebeszélték, hogy ők voltaképen nem is magyarok és hogy sikerrel lehessen őket elhódítani a magyar állameszmétől, minden tekintetben igyekeztek a kedvükben járni. Talán ezért is vitézkedik igy a 8-ik §. "Főveg az úgynevezett kún kalpag, mint a kunok hordják, fekete asztrakánból, természetesen a "kettős-sassal". A kettős-sas díszítette a kardot is, a mely a "dolmányon felül viseltetik", ezt a jelvényt domborították ki minden ruhadarabon, a melyekről olyan bőséges rendelkezések készültek, mintha a viselet legalább is századok számára készült volna."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. május 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jankó János: Képviselő és tisztviselő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1253x1421 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna