D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0985_1043_pix_Oldal_20_kep_0001d.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Az egyszeri királyfi", Szép Ernő mesejátéka a Nemzeti Szinházban
B e s o r o l á s i   c í m : Egyszeri királyfi, Szép Ernő mesejátéka a Nemzeti Szinházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tündérország kapujánál
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Szép
U t ó n é v : Ernő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1884-1953
V I A F I d : 49350917
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 52. sz. (1913. deczember 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mesejáték
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház (Pest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Mészáros Alajos (1878-1920)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tündér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Az egyszeri királyfi", Szép Ernő mesejátéka a Nemzeti Szinházban.
Tündérország kapujánál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy gyermek viaskodása a halál gondolatával, - ez a darab.
A királyfi megpróbál a halál gondolata elől menekülni játékkal, szerelemmel, vigadozással, de azt a rettenetes végső gondolatot nem tudja elűzni semmi földi módon. A játszó gyerekek közé elegyedik, maga is gyermekké teszi magát: velük játszik szembekötősdit, ő a fogó, a gyermekek elszöknek tőle, csalogatják, megfog valakit, leveszi szeméről a kendőt - a halált fogta meg.
A játék után a szerelem. A királyfi gyönyörűséges kertben gyönyörűséges királyleányt talál, összeszerelmesednek. Ez a szerelmi jelenet is tele van bájjal: nem tudnak egyebet mondani egymásnak, csak: szeretsz, szeretlek, a kezük simogatásával, testük összebúvásával, ajkuk csókjával közlik a bennük áradozó fiatal zsengést. De a szerelemhez még közelebb van a halál gondolata, mint a játékhoz, nagyon is közel van hozzá. Kedves, a hogy a halál, ott settenkedve a fa mögött, mely alatt a szerelmesek enyelegnek, figyelmezteti őket magára: leveleket hullat rájuk a fáról, virágot dob nekik; a szerelem boldog extázisaiban, a legteljesebb feledkezés közben is ott a sötét gondolat, az elmúlás. A halál leszakasztja a zsendülő rózsabimbót, a királyleányt, úgyse lesz többet ilyen fiatal, ilyen szép, ilyen boldog s a királyfi jajgatva menekül tovább. Útszéli korcsmába kerül, jönnek mindenféle falusi vigadozó alakok, elmondják mondókájukat, mulatnak, danolnak, kurjongatnak, észre se veszik, hogy belépett közéjük iszogatni a halál is. A királyfi már-már belefeledkezik a mulatságba, mikor a halál dolgozni kezd: a betyár agyoncsapja a juhászbojtárt, a ki az előbb még azt kurjongatta, hogy sohse halunk meg, a nép mind elmenekül, a halál maga marad a királyfival és a dudással, tartóztatja a királyfit, tánczolni akar vele s mikor ez elmenekül, magában iszik, mulat a dudással, a míg el nem nyomja a bor.
Eddig emelkedik a darab. A továbbiak már lassabban folynak s a mese filozofálással kezd keveredni, a melynek azonban nincs elég mélysége, hogy igazán megragadjon. A filozófia az volna, hogy az ember hiába menekül meg a halál elől, nem tud nélküle élni, mert halálra született, meg kell békülnie a halállal. A királyfi is a pillangókirálytól kapott síp segítségével eljut a tündérországba, ott boldogan él, játszik a tündérek között ezer évig, de mégis csak elfogja a vágy az elhagyott földi világ után, látni kívánja apját, anyját, kis testvérét, házukat, kertjüket. Csakhogy azóta megváltozott a világ, az övéi meghaltak réges-régen, őt nem ismeri senki, a királyfi búsan érti meg, hogy az embernek nem szabad túlélni a maga életét. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. december 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fenyő Miksa: Szép Ernő: Az egyszeri királyfi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szép Ernő: "Az egyszeri királyfi", Szép Ernő mesejátéka a Nemzeti Szinházban: A királyfi (Mészáros) a játszógyermekek között
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szép Ernő: "Az egyszeri királyfi", Szép Ernő mesejátéka a Nemzeti Szinházban: A királyfi az ezüst királykisasszonynyal (Mátrai Erzsi)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1344x1215 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna