D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0125.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet királyné diadalmenete 1588. november 24-én, az Armada legyőzésekor
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné diadalmenete 1588. november 24-én, az Armada legyőzésekor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : diadalmenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet (Anglia: királynő), I. (1533-1603)
V I A F I d : 97107753
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1588. november 24.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet királyné diadalmenete 1588. november 24-én, az Armada legyőzésekor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "II. Fülöp Medina Sidonia herceg vezetése alatt La Coruflából 1588 július 22-én 2640 ágyúval, 130 nagy és 30 kisebb hadihajón 19.000 spanyol, olasz, francia és osztrák zsoldost és 11.000 matrózt küldött Anglia ellen, ahová Németalföldről Farnese hercegnek 35.000 emberrel kellett volna átkelnie. Ezzel a modern kereszteshadjárattal Erzsébet 191 vitorláshajón csak 17.000 tengerészt állíthatott szembe ; kevesebb hajót, mint amennyit egy glasgowi cég ma egymaga felszerelhet. "A legszerencsésebb", "a győzhetetlen" armada július 31-én a diadal biztos tudatában jelent meg a Manche-csatornában ; Drake, Cavendish és Howard azonban augusztus 8-án Gravelines (Gravelingen) és Dunquerque közt (a francia belga határon) szétverték a spanyol hajóhadat. Midőn ez észak felé menekült, a roppant viharban és folytonos harcokban összesen 72 nagy hajó és 10.000 ember pusztult el ; a többi csak egész Angliát megkerülve vergődhetett haza."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet angol királynő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dobay Géza: F. Drake (1540-1596)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2362x1528 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna