D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_62_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Franczia gúnyképek az angolokra
B e s o r o l á s i   c í m : Franczia gúnyképek az angolokra
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-04-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 62. évf. 35. sz. (1915. augusztus 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Edward (Anglia: király), VII. (1841-1910)
V I A F I d : 265340794
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koronázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : japánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : föderáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cirkusz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1902
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Franczia gúnyképek az angolokra.
2-3 . VII. Edvárd indulása és visszatérése. - 4-5 . VII. Edvárd koronázása reggelén és estéjén. - 6. Az angol-japán szövetség a Barnum-czirkuszban. - 7. VII. Edvárd-Czézár lánczon vezeti Krüger-Vercingetorixot.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Itt mutatjuk be egy mulatságos sorozatát az ilyen gúnyképeknek, a melyeket báró Forster Gyula ur szívessége juttatott hozzánk. 1902-ből keltek, uralkodása első napjaiból annak a VII. Edvárd angol királynak, a ki utóbb megvetette alapját a mai angol-franczia szövetségnek. Edvárd király hol mint Czézár jelenik meg rajtuk, a mint lánczon vezeti Vercingetorixot, az öreg Krüger személyében, hol meg kordén ülve, a mint büszke dölyffel indul a búr háborúba, mögötte a hatalmasan megrakott Tommy Atkins, az angol katona típusa és pénzes zsákjaira roskadva, részegen, pálinkás fiaskóját még akkor is kotyogtatva tér vissza ; a kocsiját egy ingre vetkőztetett Tommy húzza, a kimerült szamár meg a kocsi farához van kötve. Mert hát azt az élvezetet nem engedi el a franczia humorista rajzoló, hogy ne szamáron lovagoltassa az angol királyt, vagy ne szamánál húzassa a kordéját. A czélzás az angolok hagyományos iszákosságára nem marad el azokon a rajzokon sem, a melyek VII. Edvárd koronázásának napját/1902 augusztus 9-ét ünneplik; a nagy nap reggelén a délafrikai pénzes zsákok előtt leborul Edvárd s Vilmos német császár, mint arkangyal nyújtja neki a koszorút, a nagy nap estéjén holt részegen, ebrudon viszik haza a búr háború vesztett csatáinak hőse Methuen tábornok és a háború szerzője, Chamberlain. Az angol-japán szövetséget is megillusztrálja egy levelezőlap, melynek rajzolója akkor aligha gondolta, hogy egykor majd a dicső franczia nemzet is úgy fogja csókolni az angol kezet, mint a képen a japán s egyúttal esdve fog imádkozni a japán segítségért. Az angol kegyetlenség és angol gonoszság jelképe az a postabélyeg is, melyet a leigázott Transzvál számára komponált a franczia rajzoló. Edvárd itt is szamáron lovagol, a halálfejek emlékeztetnek a búr áldozatokra."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1915. augusztus 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jankó János: Ave Caesar, imperator!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2520x2538 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna