D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 121-236_pix_oldal_56_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Katona Nándor műtermében
B e s o r o l á s i   c í m : Katona Nándor műtermében
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 14. sz. (1917. április 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Katona Nándor (1864-1932)
V I A F I d : 311119630
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1917
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Katona Nándor műtermében. - Jelfy Gyula, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvétele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fővárosban csak nagyon kevés időt tölt Katona Nándor. Úgyszólván csupán pihenőre tér vissza ide hozzánk, a szabad természettől elzárt városi műtermébe, mely zajongó, lármás bérpaloták közé van beékelve egy Akáczfautczai proletárkaszárnya tetején. Az első pillanatban szinte kételkedve megyünk fel a lépcsőn, találgatva önmagunkban, vájjon itt lakhatik-e a hírneves magyar festő, a kinek művészetében a szabad természetnek oly óriási szerep jutott?! De a mint befelé kerülünk az ajtón, körülfog bennünket az az ismerős érzés, a mely Katona Nándor művészetének megértéséből fakad a lelkünk mélyén. Idebenn egészen más világ van. A miliő, a légkör, Katona Nándor sajátságos egyénisége a szabad természetet varázsolja elénk a pesti műteremben, a művész városi pihenésének egyszerű tanyáján.
Benn, az óriás műteremben a legnagyobb egyszerűség... Bútorral nem is tömte meg műhelyét a mester, tisztára szabad a légkör csupán a festőállvány hódított el a műterem teljesen szabad területéből egy piczinyke helyet. A falak mentén köröskörül egyszerű fapolczokon temérdek kép van felhalmozva, sok vázlat és festmény, a Kárpátok örök szépségeinek hirdetői Katona Nándor alkotásaiban... Előttünk az állványon egy csaknem befejezett kárpáti részlet, a hideg és szomorú Tátra mása, borongós hangulatával. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1917. április 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katona Nándor műtermében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1073x766 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna