D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1923_2777_001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Díszítőanyagaink változatos kihasználása
B e s o r o l á s i   c í m : Díszítőanyagaink változatos kihasználása
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Wanko
U t ó n é v : Vilmos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-06-29
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 4. évf. 3. sz. (1923. március)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : formatervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1923
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Díszítőanyagaink változatos kihasználása
A Schriftguss A. G. vorm. Brüder Butter, Dresden, betűöntődé díszei
9. példa. Körzet a Die handschriftliche Linie sorozatból és az F.-M. díszítődarabok Derby sorozatának zárómütyürkéje. - 10. példa. az F.-M. díszítődarabok Derby és T. sorozatának zárómütyürkéi. Tervezte: Wanko Vilmos, szedték: Lombár László és Swartz Ottó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Idestova tíz esztendeje, hogy a betűöntödék díszítőanyagai - kevés kivétellel - sorkörzetekből állanak; nagy ritkán kerül ki egy-egy kombinációs körzet a piacra s ez is legtöbbnyire a sorkörzetfiguráknak különböző kisebb-nagyobb sarok- és közép- (összekötő) figurákkal való kiegészítése révén vált kombinációs körzetté.
Amint látjuk, ezek a mütyürkék igen hasznos darabjai a mesterszedő anyagtárának, mert teljesen szabadon formálhatók és kombinálhatók. Ugyanerre vallanak a 9., 10. és 13. példák, melyeknek egyes figurái tulajdon képen záródíszek, de amint látjuk, körzetként is használhatók.
Egész bizonyos, hogy ezek a figurák a legkülönbözőbb variációkban kerülhetnek ki egy -egy mesterszedő kezéből. Szedéspéldáink között már több ízben használtuk fel a sorkörzeteket köralakban vagy valamilyen geometriai formában. Ilyen műveleteknél azonban óvatosaknak kell lennünk, mert nem minden körzet alkalmas erre a célra. A kisebb (non pareltől ciceróig) körzetek majdnem minden esetben jók - feltéve, hogy figurájuk önálló, befejezett rajzú ábra -, a nagyobbak már csak nagyobb körök képzésére alkalmasak, kivéve az oly esetet, amikor a kiválasztott körzetdarabok ábrájának vonalai köralakban hajlanak; erre jó példa a 9. számú, melynek kis átmérőjű kordíszét nyolc darab 6 - 6 cicerós díszítményből alakítottuk."
(Forrás: Magyar Grafika, 1923. március)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wanko Vilmos: Díszítőanyagaink változatos kihasználása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2184x1350 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna