D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1923_2802_003_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ötletre ötlet
B e s o r o l á s i   c í m : Ötletre ötlet
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Wanko
U t ó n é v : Vilmos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-07-03
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : levél
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 4. évf. 5. sz. (1923. május)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : levélpapír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : formatervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1923
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szedéspéldák Kun Mihály "ötletre ötlet" című cikkéhez
Tervezte: Wanko Vilmos. - Szedte : Klein Dezső (3.) és Schwarz Ottó (4.). - Betű : Ohio Antikva és Ohio Kraft, a Schriftguss A.-G. Dresden betűöntődéből. - Diszitőanyag: kartonkivágás után készült öntvény (3.) és záródiszekből készült tömöntvény. - A monogram linómetszet.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A 3. példánk sorainak a központból kisugárzó elrendezése emlékeztet a második példánk központba összefutó soraira és díszeire, tehát valamelyes összefüggés az előirt feladatnak megfelelően van e két példa között.
A 4. példánk az előző kettőnek annyira absztrakt eredménye, hogy csak a leggyakorlottabb szem találja meg benne a 2. és 3. példával való kapcsolatot. Lássuk csak: a fő sorok a 3. példa fő sorai; a három-három sorú szövegfolt a 2. példán található, ott a sorfoltok ferdén vannak elhelyezve, itt pedig az egymás alá vízszintesen állított sorok ferdén eltolva. A 2. és 3. példák sugárszerű megoldása itt komoly ünnepélyességgel hívja fel a figyelmet a nyomtatvány fő fősoraira. Így képzeljük mi példáinknak a gyakorlatban való megoldását. Nem az egyszerű példák azok, melyek alkalmasak az utánzásra, mert adott esetben azon is változtatni kell a szövegelrendezés miatt és a kollégáink sem szívesen vállalják a más gyermekét, hanem a sok gondolatot rejtő megoldások azok, melyek a gyakorlati mesterszedést előbbre viszik a haladás útján. Mintáinkat ha fel akarják használni egy más nyomtatványhoz, követni kell a 4. példa tervezőjét, ki az előző kettőt analizálta, majd az így nyert formákat ismét szintetizálta, aminek az eredménye a jelzett példa, mely oly távol esik az eredetiektől, mint Makó Jeruzsálemtől. Határozottan állítom, hogy az akcidenciával foglalkozó kollégáim nagyobb ambícióval végzik az ilyen műveletet, mint a könnyű utánzást. És ez a helyes!"
(Forrás: Magyar Grafika, 1923. május)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wanko Vilmos: Ötletre ötlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2177x1016 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna