D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1932_0033_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Boldogasszony búcsúja
B e s o r o l á s i   c í m : Boldogasszony búcsúja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mária
M i n ő s í t ő : eredeti cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Buday
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1907-1990
V I A F I d : 69054640
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-21
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 13. évf. 1-2. sz. (1932. január-február)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1931
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Buday György: Boldogasszony búcsúja. Eredeti fametszet
Buday György: Mária (1931)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Buday György: Boldogasszony búcsúja.
Szegedi fiatalok művészeti kollégiumának kiadása, 1951. Délmagyarország Rt. nyomása. A könyv művésze előttünk nem ismeretlen. Ismételten emlékezett meg a Magyar Grafika a szegedi fiatalok követésre méltó példájáról, a Szegedi Kis Kalendáriumról, azokról a lelkes törekvésekről, melyek nagyobb célok megoldására predesztinálják őket. És íme, az első magyar képregény, habár szerény keretek között, Szegedről jött el hozzánk, és külső köntöse, finom papírja és gondos nyomdai kivitele már első pillanatban megfog bennünket.
A 16 fametszet pedig új művészt revellál. Új művészt, habár Buday Györgynek nem első munkája ez a képregény, mert ezekben a képekben új művész született. A képek nem egységesek, sok keresés, kísérlet van bennük és egy nagy eredmény. Új művésze a fának született, ki bátran dolgozik a vésővel és ha technikai tudása eléri majd azt a fokot, melyen biztosan ura lesz a véső ezerfajta útjának, elhagyja képei néhol zavaró és elaprózott részleteit, holmi iparművészeti reminiszcenciákat, Buday Györgyöt nagy feladatok megoldására is elhivatottnak tartjuk. A könyv tartalmán túl igen örvendetes, hogy a mai pangó könyvkiadás mellett a vidék mutat példát arra, hogyha szerényebb keretek között is, de lehet és kell könyvkiadói munkát folytatni. "
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r_C._P%C3%A1l)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buday György: "Szobaének" illusztrációja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 999x795 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna